Hotărârea nr. 221 din 2022

privind schimbarea denumirii străzii Mircea Vulcănescu din municipiul Aiud, în strada Ovidiu Hulea

 

ROMÂNIA                                                                

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTÂRÂREA nr. 221

din 22 septembrie 2022

privind schimbarea denumirii străzii Mircea Vulcănescu din municipiul Aiud,

în strada Ovidiu Hulea

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din data de  22 septembrie 2022,

            Având în vedere:

             - Referatul  de aprobare nr. 19072 din 07.07.2022  a primarului municipiului Aiud, prin care se propune inițierea unui proiect  de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Mircea Vulcănescu din municipiul Aiud, în strada Ovidiu Hulea;

- Raportul comun de specialitate nr. 19099 din 07.07.2022 al Biroului Comunicare și Relații Publice,  prin care se propune schimbarea denumirii străzii Mircea Vulcănescu în strada Ovidiu Hulea;

- Adresa Instituției Prefectului Județului Alba  nr. 5912/G/SJ/IIC.2/08.04.2021 înregistrată al registratura general a municipiului Aiud sub nr. 10809/14.04.2021;

      - Adresa nr. 6649/G/SJ/II.C.2/26.04.2021,  prin care Instituția Prefectului – Județul Alba a sesizat faptul că la nivelul municipiului Aiud există o stradă ce poartă denumirea de „Strada Mircea Vulcănescu”, încălcându-se în acest fel prevederile O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare;

      -  Adresa  nr. 7638/G/SJ/II.C.2/08.06.2022,  prin care Instituția Prefectului – Județul Alba ne  solicită  demersurile întreprinse pentru schimbarea denumirii străzii Mircea Vulcănescu ;

      - Adresa nr. 16047/09.06.2022 a Biroului Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud prin care  se comunică că se va demara procedura de schimbare a denumirii străzii în cauză;

      - Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Alba nr. 5/12.09.2022 prin care avizează favorabil propunerea Consiliului Local al Municipiului Aiud privind schimbarea denumirii străzii „Mircea Vulcănescu” din Municipiul Aiud în str. ”Ovidiu Hulea”;  

            - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică Buget Finanțe și nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ale Consiliului Local Aiud;

            În conformitate cu prevederile:

       - art. 13 din OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni   de genocid contra umanității și de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri publice cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 lit. d), art. 3 alin.(1) coroborat cu  art. 6 din OUG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

            - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3),  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art. 1 Aprobă schimbarea denumirii străzii Mircea Vulcănescu din municipiul Aiud, în strada Ovidiu Hulea.

            Art. 2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Comunicare Relații Publice, Direcţia Arhitect - Șef  şi Serviciul Public Administraţia Patrimoniului  Local. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

       -    Instituţiei Prefectului – jud. Alba;

-       Primarului municipiului Aiud ;

-       Direcţiei Arhitect  Șef;

-        Direcției Economice;

-        Biroului Agricol;

-        Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Aiud; 

-       Biroului Comunicare Relații Publice;

-       Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local;

Se afişează la sediul Primăriei municipiului Aiud.

           Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 84% din numărul consilierilor în funcţie. 

 

 

Președinte de ședință,                                  Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                              p. Secretar general,

Alexandru - Lucian Cocioran                    Consilier juridic  Elisabeta Manea